Browsing: Người thân trong gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bà Nguyễn Thị Kiên - Mẹ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thân mẫu đáng kính của Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm. Mẹ là người có ảnh hướng rất lớn đối với tướng Giáp. Mời bạn đọc…