Giáo sư, bác sỹ Đặng Văn Ngữ (Ở giữa) với Bác Hồ nhân dịp Bác thăm trường Y – Dược và khoa Kí sinh trùng

0

Giáo sư, bác sỹ Đặng Văn Ngữ (Ở giữa) với Bác Hồ nhân dịp Bác thăm trường Y - Dược và khoa Kí sinh trùng

Giáo sư, bác sỹ Đặng Văn Ngữ (Ở giữa) với Bác Hồ nhân dịp
Bác thăm trường Y – Dược và khoa Kí sinh trùng

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng