Browsing: Người thân trong gia đình Bác Hồ

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc- Thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã được ảnh hưởng rất nhiều từ trí tuệ, ý chí cũng như lòng yêu nước của người cha. Vậy bố – thân sinh ra Bác Hồ là ai? Ông…