Browsing: Người thân trong gia đình Bác Hồ

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc- Thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

Thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh là ai?

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã được ảnh hưởng rất nhiều từ trí tuệ, ý chí cũng như lòng yêu nước của người cha. Vậy bố – thân sinh ra Bác Hồ là ai? Ông…