Bác sĩ Vũ Văn Cẩn dự triển lãm kỷ niệm 35 ngành Quân y

0

Bác sĩ Vũ Văn Cẩn dự triển lãm kỷ niệm 35 ngành Quân y

Bác sĩ Vũ Văn Cẩn dự triển lãm kỷ niệm 35 ngành Quân y

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng